ProSciEditing: Blog

Wykorzystanie skrótów "e.g.", "i.e.", "etc." itp.


Przypomnijmy, że "e.g." znaczy "exempli gratia", czyli "for example"; "etc." - "et cetera", czyli "and the like"; zaś "i.e." - "id est", czyli "that is". Tego typu skrótów jest znacznie więcej (The Chicago Manual of Style 17 ed., 10.42), te trzy zaś są bardzo często wykorzystywane w tekstach naukowych. Czy słusznie?

Nie zawsze. Zgodnie z The Chicago Manual of Style (17 ed., 10.42) w tekście lepiej używać jest pełnej formy tego typu sformułowań, natomiast wykorzystanie ich skróconych form należy ograniczyć do nawiasów i odwołań.

Staramy się stosować tę zasadę, chyba że nasz klient świadomie decyduje się na wykorzystanie skróconych form. Jednak należy pamiętać, że tekst niemal zawsze lepiej się czyta, gdy nie ma w nim zbyt wielu skrótów.

14 luty 2019